Een bedrijfsoverdracht kan betrekking hebben op zowel de verkoop als de aankoop  van een onderneming. Kopers kunnen zijn familieleden, personeelsleden, of derden die het bedrijf niet (echt) kennen. Laatstgenoemden zijn vaak strategisch geïnteresseerd vanwege samenvoegingsvoordelen met hun eigen bedrijfsactiviteiten, terwijl bij anderen meestal de continuïteit van de over te dragen onderneming een voorname rol speelt. Al deze gevallen vergen een verschillende, een op maat gesneden aanpak, waarbij bedrijfsoptimalisatie als pitstop voorafgaand aan de eigenlijke overdracht, een cruciale rol speelt.

Bedrijfsoptimalisatie geeft een zo gunstig mogelijke opbrengst

Bedrijfsoptimalisatie staat voor de optimalisatie van bedrijfseconomische en financiële aspecten, waardoor voor de verkoper een zo gunstig mogelijke opbrengst wordt gegenereerd en voor de koper een structuur die de bedrijfsoverdracht versoepelt en mogelijk maakt. Bijvoorbeeld in de Retail sector kan een hogere verkoopopbrengst voortvloeien uit verandering van de winkelinrichting, verandering van inkoopkanalen, afstoting van niet rendabele assortimentsgroepen, aanpassing  van de personeelsmix en een kritische beoordeling van de overige kosten. Bij ambachtelijke of productiebedrijven, kan een hogere opbrengst voortvloeien uit een kritische beoordeling van zowel de kosten als de kostprijsberekeningen.

Het verkrijgen van financiering

Bij strategisch geïnteresseerde kopers, is het verkrijgen van financiering voor de bedrijfsovername doorgaans minder moeilijk, dan bij overdracht aan bijvoorbeeld een personeelslid of manager (de Management Buy-Out of MBO). Bij MBO-kandidaten, is het dan niet ongebruikelijk dat de verkoper een lening verstrekt aan de koper, om de bedrijfsoverdracht mogelijk te maken.

Het moge duidelijk zijn dat optimalisering van het bedrijfsresultaat voorafgaand aan de bedrijfsoverdracht loont. Immers, de opbrengst van de over te dragen onderneming is veelal gebaseerd op de aantoonbaar gegenereerde winst en minder op de (voor buitenstaanders veelal onzichtbare) winst-groeimogelijkheden. Bovendien is het voor het slagen van de overdrachtstransactie van belang de juiste financiële structuur te kiezen, waarbij optimalisering van de fiscaal-juridische structuur een belangrijke factor van betekenis kan zijn.

Artikel geschreven door
drs. Bert van Silfhout

Categorieën: Artikel